Mamy Fiołka

Mieszkamy w Beskidzie Niskim i wspólnie tworzymy rękodzieło pod szyldem Mamy Fiołka. To dla nas, coś więcej niż tylko pasja. Kochamy rzeczy zrobione ręcznie.

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek. Serwis prowadzony jest przez: Marcina Kwolka, prowadzącego działalność nierejestrowaną.

Wyłączne prawo do prowadzenia serwisu ma wskazany powyżej podmiot, który jest właścicielem, sprzedawcą oraz administratorem serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe:

– tel: 886 053 201,
– e-mail: mamyfiolka@gmail.com

Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi przeprowadzanych transakcji.

Definicje:
Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach stron umowy.
Strona – stroną umowy jest klient lub sprzedawca – w przypadku pojęcia strony – rozumie się klienta oraz sprzedawcę łącznie.
Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.mamyfiolka.pl.
Sprzedawca – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.mamyfiolka.pl.
Klient– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem serwisu.
Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty lub usługi za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Użytkownik – każdy podmiot korzystający z serwisu.
Konto – panel użytkownika dostępny natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty. Panel dostępny po zalogowaniu się wyznaczonym i przesłanym na adres e-mailowy hasłem.
Forma płatności – forma zapłaty za zamówiony produkt lub usługę, wybrana przez klienta podczas składanego zamówienia, oferowana przez serwis lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych z serwisem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.

§ 1. Postanowienia ogólne

Przedmiotem działalności serwisu jest sprzedaż rękodzieła, tzn. produktów wykonanych ręcznie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
Treści znajdujące się w serwisie, opisujące sprzedaż produktów rękodzielniczych przez właściciela serwisu, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Cennik znajdujący się na stronie głównej serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 2. Procedura składania zamówień i moment zawarcia umowy

Klient może składać zamówienia w serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.mamyfiolka.pl.
Serwis prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak oraz poza granicami kraju.
Informacje o produktach i usługach prezentowane na stronach internetowych serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta. W celu złożenia zamówienia klient powinien skorzystać ze e-sklepu dostępnego pod adresem www.mamyfiolka.pl.
Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za złożone. Zamówienia złożone w w/w sposób są potwierdzane drogą elektroniczną. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Z chwilą zaksięgowania środków, Sprzedawca jest obowiązany do wydania produktu klientowi.
Dniem wykonania umowy zawartej za pośrednictwem serwisu jest dzień wysłania klientowi produktu lub produktów na wskazany adres pocztowy.

§ 3. Płatności

Wszystkie ceny prezentowane w serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami.
Serwis przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) płatność on-line poprzez serwis Blue Media,
b) przelew bankowy,
c) PayPal.
Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

§ 4. Procedura reklamacyjna

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem serwisu usług oraz pytania dotyczące użytkowania serwisu należy składać na adres e-mail: mamyfiolka@gmail.com.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego produktu.
W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. W przypadku umów zawieranych z konsumentami, serwis ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
Serwis w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie konsumenta za uzasadnione.
Jeżeli klient będący konsumentem zażądał wymiany usługi albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a serwis nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, za żądanie to uznał za uzasadnione.
W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 5. Odstąpienie od umowy, zwrot towaru.

Klient ma prawo zwrotu towaru w przeciągu 14 dni. Produkt musi zostać zwrócony w nienaruszonym stanie, tak aby mógł być ponownie sprzedany. Koszty wysyłki zwrotnej pokrywa klient. Klient ma prawo do zwrotu towaru, nawet jeśli produkt został rozpakowany, tak długo produkt wygląda na nietknięty i może być ponownie sprzedany. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmniejszenia kwoty zwrotnej. Pieniądze będą zawsze zwrócone na to samo konto, którego użyto do zapłaty za zamówienie. Produkty zwrócone bez wysyłki lub za pobraniem, nie będą przyjęte. Klient ma obowiązek odpowiednio zapakować towar, tak aby nie uległ on zniszczeniu w trakcie transportu. Zaleca się skorzystanie z usług pocztowych, a z nie alternatywnych usług kurierskich bez możliwości śledzenia paczki, by uniknąć dodatkowych problemów w przypadku jej zaginięcia. Zaleca się, by wraz z nadaniem przesyłki zwrotnej, klient wysłał do sprzedawcy wiadomość drogą elektroniczną na adres mamyfiolka@gmail.com z klarowną informacją o chęci zwrotu produktu i pieniędzy.

Par. 6 Wymagania techniczne oraz informacja o plikach cookies

Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa.
Serwis korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również tzw. „ciasteczka „) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej serwisu. Pliki wskazane w pkt 1 pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
W ramach serwisu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są: cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez użytkownika. Cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www. Cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela. Cookies zewnętrzne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.
W celu zmiany ustawień Polityki Cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

§ 7. Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treściach znajdujących się w serwisie oraz do ewentualnych zmian w cenniku przedmiotów i usług oferowanych za pośrednictwem serwisu, w zależności od zmieniających się uśrednionych stawek rynkowych.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez użytkowników – w związku z korzystaniem z serwisu – praw osób trzecich,
b) szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od usługodawcy lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym usługodawca nie był w stanie zapobiec,
c) jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian niepóźniej niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę serwisu.
Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon: 886 053 201,
b) email: mamyfiolka@gmail.com lub pisemnie na adres: Marcin Kwolek, ul. Jana 27, 38-530 Odrzechowa.
Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu.
Wszelkie materiały znajdujące się w serwisie stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej.
Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela serwisu jest zabronione.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia data uruchomienia sklepu.
Konsument w sytuacji sporu ze sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
b) mediację,
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej,
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od federacji konsumentów korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.